Посреднический договор образец - Заключили настоящий договор - Руководство - shablonpisma.my1.ru

ШАБЛОН ПИСЬМА

Категории раздела

Законодательством российской федерации [58]
Внутреннего трудового распорядка [33]
Защите прав потребителей [71]
Заключили настоящий договор [34]
Общества с ограниченной ответственностью [41]
Обязательств по настоящему договору [33]
Общего собрания участников [38]
Образец искового заявления [49]
Права и обязанности сторон [33]
Общество с ограниченной ответственностью [40]
Прав на недвижимое имущество [32]
Условий настоящего договора [32]
Нормы трудового права [27]
Перехода права собственности [30]
Характеристика с места работы [44]
Расторжении трудового договора [33]
Заполнить анкету на визу [21]
Обязательное социальное страхование [27]
Регистрации права собственности [31]
Получении денежных средств [38]
Момента государственной регистрации [32]
Образец заполнения анкеты [31]
Образец договора дарения [21]
Образец заполнения заявления [36]
Помещений в многоквартирном доме [23]
Договора купли продажи [32]
Пленума верховного суда [38]
Протокола общего собрания [37]
Неотъемлемой частью договора [31]
Договор дарения доли [20]
Условия оплаты труда [27]
Выплату заработной платы [28]
Продолжительности рабочего времени [28]
Договор купли-продажи квартиры [29]
Общего собрания членов [20]
Возбуждении уголовного дела [36]
Орган опеки и попечительства [32]
Акты [103]
Письма и обращения [220]
Разные документы [139]
Гарантийные обязательства [144]
Благодарственные письма [9]
Бытовые бланки [139]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 126

Статистика


Онлайн всего: 12
Гостей: 12
Пользователей: 0

Руководство

Главная » Статьи » Заключили настоящий договор

Посреднический договор образец
посреднический договор образец

про надання посередницьких послуг кооперативам

м. Київ ''_ '' _ _ _ _ 19_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (назва кооперативу)

названий у подальшому "Замовник", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(п, і, п б, посада)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з однієї сторони, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, назване у подальшому "Виконавець", в особі _ _ _ _ _ _ _ _. що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. з другої

(п, і, п б, посада)

сторони, уклали цей договір про таке.

І. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з наданням допомоги у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(зміст зобов'язання, вид діяльності)

1.2. Робота має бути виконана у термін до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Послуги надаються у такі терміни: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. Права і обов'язки сторін.

2.1. Замовник надає Виконавцеві для виконання обов'язків:

документи і матеріали з фінансово-господарської діяльності кооперативу

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(інше)

протягом _ _ _ _ _ _ _ днів розглядає пропозиції Виконавця щодо виконання зобов'язань. 2.2. Виконавець:

готує пропозиції щодо реалізації взятих зобов'язань, погоджує їх із Замовником проводить консультування з предмету Договору

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(інше)

3. Розрахунки

3.1. За виконання послуг, зазначених у п. 1.1 Договору Замовник сплачує Виконавцеві _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ крб. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. Не пізніше _ _ _ _ терміну з дня підписання цього договору Замовник перераховує на р/рахунок Виконавця суму, зазначену у п.З.1 Договору виставленням на інкасо платіжного доручення.

3.3. Замовник перераховує Виконавцеві _ _ _ _ _ _ _ % отриманого як результат його діяльності _ _ _ _ _ _прибутку.

(вид)

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.

4.2. За несвоєчасну оплату належних Виконавцеві сум Замовник сплачує штраф у розмірі _ _ _ _ _ крб. за кожен прострочений день, але не більше _ _ _ _ _ _ крб.

4.3. За порушення термінів, передбачених Договором, винна сторона сплачує неустойку в розмірі _ _ _ _ _ _.

4.4. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

5. Термін дії і дострокове розірвання договору.

5.1. При невиконанні зобов'язань або порушенні умов цього Договору однією з сторін інша сторона має право одностороннім порядком розірвати Договір з висуненням вимог про відшкодування зазнаних збитків.

5.2. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання зобов'язань за Договором зацікавлена сторона вносить пропозицію про дострокове розірвання Договору, яка має бути розглянута у _ _ _ _ денний термін.

5.3. Договір діє з_ _ _ _ до _ _ _ _ _ _.

5.4. Договір може бути змінено за угодою сторін, яка оформлюється додатковою угодою. 6. Інші умови

6.1. Суперечки стосовно цього Договору підвідомчі Держарбітражеві.

6.2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.Юридичні адреси сторін:

Договор оказания посреднических услуг

Мар 28, 2013 | | Опубликовано admin | 0

Данный образец договора оказания услуг предусматривает заключение соглашения между ООО и ИП об оказании последним посреднических услуг по закупке и доставке товара Заказчика в лице которого выступает ООО.

* Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный.

г.Москва                                                                                                           "28" марта 2013г.

ООО "Истра" в лице генерального директора Санникова Алексея Семеновича. действующего на основании Устава. именуемый в дальнейшем Заказчик, и Индивидуальный предприниматель Радионов Сергей Иванович. действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 1234664324674ХХ выданное 12 апреля 2012 г. Межрайонной ФНС № 15 по г. Москва. именуемый в дальнейшем Посредник, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает, Посредник принимает на себя обязанность по закупке и доставке товаров и других грузов на торговые точки Заказчика на условиях, предусмотренных настоящим договором.

II. Обязанности заказчика

2. Оплатить услуги Посредника в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.

3. Представлять Посреднику информацию, необходимую для оказания услуг.

4. Рассматривать предложения Посредника в 3-х дневный срок со дня их представления, давать по ним письменные заключения.

5. Выдавать Посреднику доверенности на проведение от лица Заказчика необходимых хозяйственных операций.

6. В случае отказа от заказанной услуги немедленно уведомить об этом Посредника с возмещением Посреднику фактически понесенных издержек и уплатой штрафа в размере 0,5 % от стоимости услуги.

III. Обязанности посредника

7. Выполнять услуги, предусмотренные настоящим договором, в указанные сроки.

8. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Заказчика в 3-х дневный срок, но не позднее. Уведомление о невозможности исполнения услуги равносильно прекращению действия договора и не несет за собой материальной ответственности для его участников.

IV. Расчеты и порядок оплаты

9. За выполнение услуг, указанных в договоре, Заказчик выплачивает Посреднику 5 % от стоимости доставленного товара Заказчика.

10. Оплата производится не позднее пяти дней с момента реализиции услуг путем перечисления предусмотренных в п.9 суммы на расчетный счет исполнителя.

V. Ответственность сторон

11. В случае нарушения сроков оказания услуги, предусмотренных настоящим договором, Посредник выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости услуги за каждые просроченные сутки.

12. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Посредника Заказчик выплачивает пеню в размере 1% от суммы, подлежащей выплате Посреднику.

13. Уплата неустойки не освобождает Посредника от исполнения договорных обязанностей.

Юридические адреса сторон:

Заказчик: г. Москва ул. Мартеновская дом 2 оф. ХХ

р/с № 1122554414456ХХ во Внешторгбанке г. Москва

Посредник: г. Москва ул. Фрязевская дом 24 кв. ХХ

р/с № 1122554414456ХХ в АКБ Форум г. Москва

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу Договор на посреднические услуги, а также задать вопросы . связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой . то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу Договор на посреднические услуги

Не смогли найти документ?

После добавления заявки наш юрист-менеджер проверит наличие этого образца договора в нашей базе. И в случае его отсутствия обязательно добавит его и известит вас об этом по электронной почте.

Договор на оказание посреднических услуг

ДОГОВОР

на посреднические услуги

г. _________________ "___"____________200__г.

1. Заказчик поручает, Посредник принимает на себя обязанность

_______________________________________________________________________

(содержание посреднической услуги) на условиях, предусмотренных

настоящим договором в сроки___

II. Обязанности заказчика

2. Оплатить услуги Посредника в размере и сроки, указанные в

настоящем договоре.

3. Представлять Посреднику информацию, необходимую для оказания

услуг, согласно приложению N____.

4. Рассматривать предложения Посредника в ____ срок со дня их

представления, давать по ним письменные заключения.

5. Выдавать Посреднику доверенности на проведение от лица

Заказчика необходимых хозяйственных операций.

6. В случае отказа от заказанной услуги немедленно уведомить об

этом Посредника с возмещением Посреднику фактически понесенных издержек

и уплатой штрафа в размере_____________________________________________

III. Обязанности посредника

7. Выполнять услуги, предусмотренные настоящим договором, в

указанные сроки.

8. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом

Заказчика в 3-х дневный срок, но не позднее. Уведомление о

невозможности исполнения услуги равносильно прекращению действия

договора и не несет за собой материальной ответственности для его

участников.___________________________________________________________

IV. Расчеты и порядок оплаты

9. За выполнение услуг, указанных в договоре, Заказчик выплачивает

Посреднику ______ руб. или ___% от __________ (характер эффекта

Заказчика: прибыль, стоимость продажи и т.д.)

10. Оплата производится не позднее ______ с _______ (момент

реализации услуг) путем перечисления предусмотренных в п.9 суммы на

расчетный счет исполнителя.

V. Ответственность сторон

11. В случае нарушения сроков оказания услуги, предусмотренных

настоящим договором, Посредник выплачивает Заказчику неустойку в

размере _____ или ______ за каждые просроченные сутки.

12. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Посредника

Заказчик выплачивает пеню в размере _____% от суммы, подлежащей выплате

Посреднику.

13. Уплата неустойки не освобождает Посредника от исполнения

Источники: yurist-online.com, dogovorload.ru, dogovor-urist.ru, www.jurprofs.ru

Категория: Заключили настоящий договор | Добавил: vasilalekse (27.10.2015)
Просмотров: 142 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Вход на сайт

Поиск