Образцы договоров помощь - Права и обязанности сторон - Руководство - shablonpisma.my1.ru

ШАБЛОН ПИСЬМА

Категории раздела

Законодательством российской федерации [58]
Внутреннего трудового распорядка [33]
Защите прав потребителей [71]
Заключили настоящий договор [34]
Общества с ограниченной ответственностью [41]
Обязательств по настоящему договору [33]
Общего собрания участников [38]
Образец искового заявления [49]
Права и обязанности сторон [33]
Общество с ограниченной ответственностью [40]
Прав на недвижимое имущество [32]
Условий настоящего договора [32]
Нормы трудового права [27]
Перехода права собственности [30]
Характеристика с места работы [44]
Расторжении трудового договора [33]
Заполнить анкету на визу [21]
Обязательное социальное страхование [27]
Регистрации права собственности [31]
Получении денежных средств [38]
Момента государственной регистрации [32]
Образец заполнения анкеты [31]
Образец договора дарения [21]
Образец заполнения заявления [36]
Помещений в многоквартирном доме [23]
Договора купли продажи [32]
Пленума верховного суда [38]
Протокола общего собрания [37]
Неотъемлемой частью договора [31]
Договор дарения доли [20]
Условия оплаты труда [27]
Выплату заработной платы [28]
Продолжительности рабочего времени [28]
Договор купли-продажи квартиры [29]
Общего собрания членов [20]
Возбуждении уголовного дела [36]
Орган опеки и попечительства [32]
Акты [103]
Письма и обращения [220]
Разные документы [139]
Гарантийные обязательства [144]
Благодарственные письма [9]
Бытовые бланки [139]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 126

Статистика


Онлайн всего: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0

Руководство

Главная » Статьи » Права и обязанности сторон

Образцы договоров помощь

Образец договора о предоставлении возвратной финансовой помощи

ДОГОВІР № ______________

про надання поворотної фінансової допомоги

м. Київ

&ldquo____&rdquo________ 2011р.

___________________________, надалі названий &ldquoПОЗИКОДАВЕЦЬ&rdquo в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _____________________________ в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом - СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне :

1.ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ надає ПІДПРИЄМСТВУ поворотну фінансову допомогу в сумі _____________(________________________________ гривень) 00 копійок, а ПІДПРИЄМСТВО зобов&rsquoязується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Поворотна фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

2.УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається ПІДПРИЄМСТВУ на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Нарахування процентів за користування грошовими коштами цим договорам не передбачено.

2.2.Поворотна фінансова допомога надається на протязі 10 (десяти) років з дати підписання даного Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПІДПРИЄМСТВА з особового або іншого рахунку ПОЗИКОДАВЦЯ.

2.3. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб ПІДПРИЄМСТВА відповідно до статутних цілей його діяльності.

3.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом трьох днів з моменту отримання вимоги ПОЗИКОДАВЦЯ, але не пізніше ___.________ 2011 року.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок ПОЗИКОДАВЦЯ в установі банку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов&rsquoязань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У випадку прострочення повернення фінансової допомоги, ПІДПРИЄМСТВО сплачує ПОЗИЧАЛЬНИКУ штраф у розмірі _____________% від суми договору і неустойку у подвійному розмірі облікової ставки НБУ від неповернутої суми за кожний день прострочення повернення.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.4. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов&rsquoязань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов&rsquoязань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), трайки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі після укладення даного Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ&rsquoЯЗКИ СТОРІН

7.1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право вимагати дострокового повернення наданої поворотної фінансової допомоги, письмово попередивши про це ПІДПРИЄМСТВО за 15 робочих днів.

7.2. ПІДПРИЄМСТВО має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу ПОЗИКОДАВЦЮ.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до ____ ____________ року. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

8.3. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.4. ПІДПРИЄМСТВО є платником податку на прибуток на загальних умовах, &ldquoПОЗИКОДАВЕЦЬ&rdquo є платником податку на прибуток на загальних умовах .

8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.6. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України

8.7. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов&rsquoязаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.

9.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

____________________________ _____________________________________

Підпис ____________________ Підпис ____________________

Образец договора о предоставлении правовой помощи (правовых услуг) по гражданским делам .

Договор о предоставлении правовой помощи

(гражданские дела)

г. Киев       ___ _____________2013 г.

Адвокат, Пильганчук Виктор Николаевич, действующий на основании Свидетельства Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры № 1183 от 23.06.98. (далее - Адвокат) с одной стороны и __________ (далее “Клиент”), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Адвокат обязуется оказать правовую помощь, в том числе, по отдельным поручениям Клиента.

1.2. Адвокат принимает на себя обязанности представлять права и законные интересы Клиента в суде и осуществлять профессиональную деятельность Адвоката согласно условиям настоящего Договора со всеми правами представителя, которые предусмотрены Гражданским процессуальным кодексом Украины в связи с обращением Клиента в _____________ районный суд г. Киева по делу о_______________ .

1.3. Клиент в соответствии с настоящим Договором имеет право давать отдельные поручения по совершению конкретных действий, составлению процессуальных и других документов. Отдельные поручения согласовываются сторонами в письменной форме.

1.4. Клиент также поручает Адвокату:

- изучить и составить необходимые документы для обращения в суд

- совершить действия относительно признания рыночной стоимости имущества

- обжаловать судебные решения (определения) в апелляционные и кассационные судебные инстанции.

1.5. Если Адвокат при осуществленные профессиональной деятельности прейдет к выводу, что письменные обращение или информация, которая доведена до сведения органа власти о нарушении прав и законных интересов Клиента, противоречат интересам Клиента, или интересам государства, или может навредить обществу в целом, или навредит реализации защиты прав и законных интересов Клиента, тогда Адвокат, по согласованию с Клиентом, выбирает пути относительно оптимального результата возобновления прав и законных интересов Клиента.

1.6. Адвокат имеет право:

- с помощью эксперта (специалиста) определить стоимость Имущества

- получать письменные выводы специалистов по вопросам, которые нуждаются в специальных знаниях

- собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы в качестве доказательства

- запрашивать и получать документы или их копии от предприятий, учреждений, организаций, объединений, а от граждан за их согласием

- применять научно-технические средства в соответствии с действующим законодательством Украины

- подавать ходатайство и жалобы на приеме у должностных лиц и получать от них письменные мотивированные ответы на эти ходатайства и жалобы

- быть присутствующим при рассмотрении поданного ходатайства и жалоб на заседании коллегиальных органов и давать объяснение относительно сути ходатайства и жалоб

- выполнять другие действия, предусмотренные законодательством Украины.

2. Дополнительные права и обязанности Сторон.

2.1. При осуществлении своих профессиональных обязанностей Адвокат:

- неукоснительно соблюдает требования законодательства Украины

- использует все предусмотренные законодательством способы защиты прав и законных интересов Клиента

- выясняет все известные Клиенту обстоятельства

- информирует Клиента о ходе выполнения поручения

- не использует свои полномочия во вред Клиенту

- хранит адвокатскую тайну (информация, которая получена при осуществлении профессиональных обязанностей Адвоката по настоящему Договору или в связи с ним)

- применяет все, предусмотренные законами Украины, способы к возложению сумм судебных расходов, которые подлежат оплате за услуги адвоката, на виновную сторону.

2.2. Во исполнение настоящего Договора Адвокат имеет право:

- иметь помощника адвоката или нескольких помощников адвоката из числа лиц, которые имеют высшее юридическое образование

- быть предварительно поставленным в известность о намерении Клиента заключить договор с аналогичным поручением или похожим поручением или поручением, что возможно в будущем может касаться настоящего Договора.

2.3. Клиент несет обязанности:

- оплатить гонорар Адвокату или его заместителю в размере и в срок согласно настоящего Договора

- без промедления принять все выполненное, что касается поручения, а при отказе в принятии поручения по настоящему Договору, в течение 2-х дней после сообщения о выполнении поручения, в письменном виде мотивировать такой отказ

- возместить Адвокату фактические расходы, которые не были обусловлены сметой поручения, но которые Адвокат понес, и которые были необходимы для надлежащего выполнения поручения, и которые подтверждаются расходными документами (проездные билеты, квитанции, чеки, т.п.)

- информировать Адвоката обо всех документах и известных обстоятельствах, которые могут иметь существенное значение для принятия и выполнения Адвокатом поручения в соответствии с настоящим Договором

- информировать Адвоката, не связан ли Клиент не расторгнутым соглашением с другим Адвокатом (адвокатским объединением, юристом, юридической фирмой, и т.п.)

- не требовать выполнения действий, которые выходят за пределы профессиональных прав и обязанностей Адвоката.

2.4. Клиент имеет право:

- давать Адвокату устные или письменные указания относительно выполнения поручения в соответствии с настоящим Договором

- за требованием получать от Адвоката устные или письменные сведения о ходе выполнения поручения в порядке и на условиях установленных настоящим Договором

- получать от Адвоката юридические консультации по вопросам наличия фактических и правовых оснований относительно выполнения поручения, практики применения соответствующего законодательства, возможности и правовых последствий достижения желаемого для Клиента результата

- по выполнении поручения получить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется характером поручения.

3. Сроки действия Договора.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия настоящего Договора ______ года.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

4.1. На определение размера гонорара Адвоката влияют сроки и результаты решения спорных правоотношений, степень тяжести дела, объем правовых услуг, необходимых для достижения желаемого результата и надлежащего выполнения отдельных поручений Клиента.

Объем правовых услуг учитывается при определении обоснованного размера гонорара.

4.2. Всего гонорар Адвоката составляет: _________ (___________________) грн. 00 коп.

4.3. За принятие поручения, согласно настоящего Договора к выполнению, Адвокату выплачивается аванс, который составляет пятьдесят процентов суммы гонорара.

4.4. В случае изменения истцом в процессе рассмотрения дела оснований или предмета иска, и если такие изменения требуют от Адвоката дополнительного времени, стороны обязуются пересмотреть условия оплаты измененных оснований или предмета исковых требований, учитывая время, которое потрачено Адвокатом на подготовку к делу, при этом размер гонорара определяется сторонами в отдельном поручении и может быть изменен только по согласованию сторон.

4.5. При выплате гонорара официальный индекс инфляции не учитывается.

5. Ответственность Сторон.

5.1. За несвоевременную оплату желаемого результата Клиента в соответствии с поручением по настоящему Договору, а равно безосновательное оставление отчета выполненного поручения без необходимых мотивированных замечаний о принятии поручения, Клиент платит неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы предполагаемого или частично оплаченного гонорара с учетом индекса инфляции. Клиент освобождается от ответственности, если докажет, что отказ от оплаты гонорара или оставления выполненной правовой помощи без необходимого принятия отчета является правомерным, а частичная оплата гонорара обосновывается.

5.2. За ненадлежащее выполнение поручения Адвокат платит Клиенту неустойку (штраф) в размере 50% от суммы предсказуемого гонорара, если не докажет, что неподобающему выполнению правовой помощи способствовал сам Клиент или третьи лица, или органы власти и управления.

6. Особые условия.

6.1. Если в течение 10-ти дней после отправления отчета о выполнении поручения, в адрес Клиента или другой адрес(а), который(е) указан(ы) Клиентом, не получены мотивированные возражения о принятии выполненного поручения (желаемого результата Клиента согласно поручения), поручение считается выполненным и подлежит оплате согласно условий настоящего Договора.

6.2. Адвокат может поручать выполнение правовой помощи по настоящему Договору помощникам Адвоката, кроме поручений, которые выполняются Адвокатом в связи с его профессиональными полномочиями. Помощники адвоката обязаны хранить конфиденциальность информации, полученной по настоящему Договору или в связи с ним.

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторона, по инициативе которой Договор подлежит расторжению, возмещает все обоснованные расходы другой Стороны, с учетом фактических расходов Адвоката или Клиента на подготовку и выполнение Договора.

6.4. Изменения, дополнения, к настоящему Договору могут вноситься только в письменном виде.

7. Реквизиты, адреса и подписи сторон

7.1. Клиент: ___________________________

_____________________________________

_____________________________________ ____________.

7.2. Адвокат Пильганчук В.Н.

_____________________________________ ____________.

__________________________________________________________________________

Каталог полезных статей

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА - ДОГОВОР ЗАЙМА (возвратной финансовой помощи)

ДОГОВОР ЗАЙМА (возвратной финансовой помощи)

г. Киев "____" __________200___ года

Заимодавец: Физическое лицо - субъект предпринимательской деяльности_______________________, действующий от своего имени на основании собственного волеизъявления, с одной стороны, и

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" в лице директора ____________, действующего на основании устава, - с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заимодатель предоставляет Заемщику заем, а последний обязуется возвратить заем в определенный этим договором срок.

1.2. Поскольку между Сторонами налаживаются тесные взаимовыгодные деловые отношения, заем предоставляется заемщику на беспроцентной (безвозмездной) основе.

2. СУММА ЗАЙМА

2.1. Сумма займа составляет __________(____________________) гривен.

2.2. В случае, если фактический размер займа, предоставленного Заемщика по этому договору, окажется меньше, чем это указано в п.2.1, суммой займа будет считаться фактически предоставлена сумма средств.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

3.1. Заимодавец предоставляет заем в течение двадцати дней с момента подписания этого договора.

3.2. Кредит предоставляется в безналичной форме.

3.3. Заимодавец течение двадцати четырех часов после перевода суммы займа Заемщику обязан сообщить последнему о переводе средств.

4. СРОК ЗАЙМА

4.1. Срок займа составляет один календарный год с момента поступления суммы займа на банковский счет ЗАЕМЩИКА.

4.2. Срок, указанный в п.4.1, может быть продлен по согласию Сторон.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗАЙМА

5.1. Заем возвращается Заимодателя на его банковский счет в срок, указанный в п.4.1. настоящего договора.

5.2. Заемщик имеет право возвращать заем частями.

5.3. Заемщик на протяжении двадцати четырех часов после перевода суммы займа заимодателя, а в случае возврата займа частями - после перевода ее дежурной части, обязан сообщить последнему о переводе средств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления суммы займа Заемщику и действует до момента его окончательного выполнения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, решаются в соответствии с действующим законодательством Украины в хозяйственном суде согласно существующей подсудности дел.

9. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую зобовьязувальну силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10.2. Правоотношения, не урегулированные УИМ Договором, регулируются нормами действующего законодательства.

10.3. После подписания этого договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе связанные с этим Договором, теряют юридическую силу.

10.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только тех требований, содержащихся в настоящем Договоре, поддерживать деловые контакты и принимать всех необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на безвозмездную благотворительную деятельность благотворителя - юридического лица

1.2. При выполнении Работ, оказании Услуг, Благотворитель действует в интересах благополучателей, учитываемых Благотворительной организацией и принимающих помощь в рамках реализуемых ею программ, а также в интересах самой Благотворительной организации.

1.3. Работы выполняются, Услуги оказываются по адресу: _________________.

1.4. Работы выполняются, Услуги оказываются в рамках благотворительной программы "____________________".

1.5. Благотворительная организация обязуется предоставлять оборудование, технические средства и обеспечивать безопасные условия труда для выполнения Работ, оказания Услуг.

1.6. Отдельные Работы или Услуги могут быть изменены Сторонами в дополнительных соглашениях.

1.7. При необходимости выполнения Работ или оказания Услуг по другим адресам и в других населенных пунктах Благотворительная организация компенсирует расходы Благотворителя на проезд, проживание, питание его представителей, доставку оборудования, технических средств.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Договор об оказании спонсорской помощи

Договор N ____ об оказании спонсорской помощи

1. Предмет Договора

2. Права Сторон

2.1. Спонсор имеет право проверять информацию о распространении рекламы о продукции (товарах, услугах) Спонсируемым.

2.2. Спонсор имеет право осуществлять контроль за техническим состоянием средств рекламы и в случае их несоответствия установленным нормам привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Спонсор не имеет права приступить к установке и эксплуатации рекламного проекта без заключения настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Спонсируемый обязуется:

3.1.1. В течение _____ дней с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора предоставить Спонсору рекламное место за спонсорскую помощь.

3.1.2. Не передавать другим юридическим и физическим лицам (в т.ч. иностранным) предоставленные по настоящему Договору права.

3.1.3. Использовать полученную спонсорскую помощь только на цели и на условиях, определенных настоящим Договором.

3.1.4. Спонсируемый обязуется предоставлять отчет о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи в произвольной форме с указанием видов товаров, которые были предоставлены в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также результата ее использования.

3.2. Спонсор обязуется:

3.2.1. В течение _____ дней с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора предоставить спонсорскую помощь Спонсируемому.

3.2.2. Спонсор не вправе обязать Спонсируемого распространять следующую информацию:

- о превосходстве качества производимых и реализуемых Спонсором товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) над качеством аналогичных товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), производимых или реализуемых иными организациями

- иные сведения, которые действующим законодательством Российской Федерации признаются недобросовестной конкуренцией в предпринимательской деятельности.

4. Прочие условия

4.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

4.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами. При недостижении договоренности спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора и порядок его изменения

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до истечения срока, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый хранится у Спонсора, второй - у Спонсируемого.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Спонсор: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Получатель: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Источники: ukrlex.com.ua, advoc.kiev.ua, kristina.at.ua, www.docstandard.com, obrazec.org

Категория: Права и обязанности сторон | Добавил: vasilalekse (29.06.2015)
Просмотров: 86 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Вход на сайт

Поиск